K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Financování služby

Financování hospicové péče v České republice je neustále poměrně komplikované. Přestože mezinárodní akreditační standardy jasně uvádějí, že existují lidé, kteří potřebují kombinovanou zdravotně-sociální péči, v ČR je tento případ nejkomplikovanější, neboť neustále není vyjasněno kombinované financování mezi zdravotní a sociální oblastí.

Od 1. 1. 2007 došlo k zásadnímu pokroku v tom, že byla uznána hospicová léčba jako samotná ze stran zdravotních pojišťoven. Od 1. 1. 2008 došlo k uznání domácí hospicové péče. Tím byla stvrzena dosavadní praxe a pacienti získali možnost širšího využití těchto služeb, přesto jsme pouze na počátku a další kroky ze strany státní správy na sebe nesmí nechat čekat.

Hospic je právě takovým zařízením, ve kterém se z podstaty věci mísí zdravotní a sociální složka péče. Jeho podstatou je multidisciplinární přístup. Oproti klasické nemocnici hlouběji rozvíjí psychosociální a spirituální přístup – doprovázení umírajících. Oproti sociálnímu zařízení poskytuje lékařskou a sesterskou službu – léčba bolesti a dalších symptomů, které se u těžce nemocných a umírajících vyskytují. Tím zaplňuje místo v systému zdravotně sociální péče a kultivuje přístup k těžce nemocným a umírajícím v ČR.

Financování služeb je vícezdrojové. Hlavní příjem je za vykonané zdravotnické služby – léčba a ošetřovatelská péče - od zdravotních pojišťoven. Další neopomenutelné zdroje jsou dotace a granty. Dotační politika Jihomoravského kraje aktivně podporuje fungování hospice, stejně jako MPSV ČR, Magistrát města Brna, MZ ČR. Následují další menší finanční podpory, které ale tvoří nezastupitelné zdroje – mezi ně patří města v okolí Rajhradu, menší částky jiných ministerstev. Sociální složka péče je hrazena právě díky dotacím a pak přímými platbami klientů dle náročnosti péče.

Klient, který žádá o přijetí do hospice, má zcela jistě nárok na příspěvek na péči, což je sociální dávka, která náleží tomu, kdo potřebuje při úkonech sebeobsluhy pomoc druhé osoby. Je proto vhodné, když klient o příspěvek požádá v co nejkratší době. Sociální pracovníci hospice vám s žádostí ochotně pomohou.

Nezanedbatelným zdrojem jsou dary fyzických, právnických osob a sbírky (Koláč pro hospic, Tříkrálová sbírka, benefiční koncerty,atd.). Tyto dary nepřinášejí pouze nutné finanční prostředky, ale i solidaritu a pomoc konkrétním lidem. Díky těmto darům může organizace modernizovat prostředí a vybavení, za peníze z cílených sbírek např. Koláč pro hospic jsou hrazeny náklady na kompenzační pomůcky pro naše pacienty. Některé osoby podporují hospic i prostřednictvím materiálních darů.

Problematika financování hospicové péče v ČR je neustále nevyjasněnou oblastí. Proto DLBsH Rajhrad vyvíjí spolu s dalšími poskytovateli hospicové péče iniciativy vedoucí k systematizaci péče a tím i zajištění dostatečných finančních zdrojů na průběh péče. Zahraniční zkušenosti nám v tomto mohou jít příkladem (Německo – systém financování, Rakousko – struktura péče a systém financování, Holandsko – struktura péče, kompetence sester + dobrovolnická činnost, Velká Británie – organizační zázemí, dobrovolnická činnost, homecare).