K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Zdravotnické služby

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí v České republice.

Sociální služby 

Odlehčovací služby jsou poskytovány za úhradu 130,- Kč za hodinu péče. Počet hodin péče je stanoven individuální potřebou klienta.

Klient, který žádá o přijetí do hospice, má zcela jistě nárok na příspěvek na péči, což je sociální dávka, která náleží tomu, kdo potřebuje při úkonech sebeobsluhy pomoc druhé osoby. Je proto vhodné, když klient o příspěvek požádá v co nejkratší době. Sociální pracovníci hospice vám s žádostí ochotně pomohou.

Od 1.1.2013 jsou ceny odlehčovací služby stanoveny dle rozsahu péče na výši příspěvku na péči + 300 Kč/den. Pokud klient není schopen hradit tuto částku, je možné po prokázání sociální nouze žádat o slevu dle příslušné směrnice DLBsH Rajhrad.

Předmětem sociální péče v odlehčovací službě jsou tyto úkony (dle vyhlášky 505/2006 Sb.):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

d) poskytnutí ubytování: 1. ubytování, 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Klient hradí poskytované služby částečně z vlastních prostředků a částečně z příspěvku na péči. Příspěvek na péči je sociální dávka, která náleží občanovi v případě, že potřebuje již trvale dopomoc jiné osoby. Pokud žadatel o službu zatím tuto dávku nepobírá, sociální pracovnice hospice pomohou s jejím vyřízením.


Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.

 Ceník ubytování osob doprovázejících pacienty DLBsH sv. Josefa