K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Postup pro přijetí pacienta:

 - základním krokem potřebným k posouzení zdravotního stavu klienta a jeho případného přijetí je podání „Žádosti o přijetí pacienta“. Tiskopis „Žádosti“ lze získat buď přímo v DLBsH sv. Josefa, je umístěn ke stažení na těchto stránkách, popřípadě na sociálním oddělení každé brněnské nemocnice. Současně podepisuje žadatel i „Informovaný souhlas“, ve kterém je zdůrazněno, o jaký typ zařízení se jedná a že je pacient seznámen se svou nemocí a okolnostmi, pro které je jeho hospitalizace v DLBsH Rajhrad žádoucí a co mu může zařízení nabídnout.

 - tento vlastní tiskopis našeho ústavu vyplní kterýkoli ošetřující lékař (praktický či lékař z nemocničního oddělení). Pro co nejlepší posouzení žádosti o přijetí je důležité co největší množství validních informací nejen o zdravotním stavu, ale i sociálním zázemí klienta. Doplnění žádosti o případné kopie zdravotní dokumentace či osobní telefonická konzultace jsou pro detailní posouzení vždy přínosem. Vyplněnou žádost je možno zaslat na adresu hospice poštou, faxem či doručit osobně.

 - údaje uvedené v „Žádosti o přijetí“ jsou přísně důvěrné a posuzuje je indikační komise složená z primáře či jeho zástupce, vrchní sestry a sociálního pracovníka, která rozhoduje o případném přijetí či nepřijetí klienta na základě uvedených informací. Pokud není zcela jasné, kterými obtížemi momentálně nemocný trpí, provádí jednotliví členové komise další šetření, aby bylo možné stanovit nejen indikaci k přijetí, ale i její časovou naléhavost. Rozhodnutí komise sdělí sociální pracovník rodině klienta a lékaři, který žádost vyplňoval. Překlad do DLBsH Rajhrad, prosím, organizujte tak, aby pacient/pacientka přijeli plánovaně do 11:00 příslušného dne. Podpoříte tím kontinuitu a kvalitu péče.

Před případným přijetím klienta do našeho zařízení musí být vždy splněny následující podmínky:

  • byly již vyčerpány všechny možnosti kurativní léčby základního onemocnění a je nutné a potřebné zajistit léčbu paliativní,
  • měla by být co nejpřesněji stanovena diagnóza základního i komplikujících onemocnění, informování pacienta je v ČR snad již standardem,
  • jsou vyčerpány možnosti domácího pobytu, a to včetně možností domácí ošetřovatelské nebo hospicové péče (většina lidí je raději v domácím prostředí, proto je nutné zvážit, zda je hospitalizace skutečně nutná),
  • pokud přijetí do našeho zařízení indikuje lékař zdravotnického zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných, mělo by být patrné, že momentální celkový stav pacienta překračuje ošetřovatelsko-medicínské možnosti tohoto zařízení.