K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Dům léčby s hospicem sv. Josefa (DLBsH) je zdravotnické zařízení, které vychází z myšlenky kvalitní a pozorné péče o těžce nemocné a umírající pacienty. Tato myšlenka zapojení trpících a umírajících do systému kvalitní léčby a péče se v ČR prosadila v roce 1995, kdy vznikl první hospic v Červeném Kostelci. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě byl založen v roce 1999, má 50 lůžek a od té doby se stal zdravotnickým zařízením, které je na soudobé špičce kvality a znalostí hospicové paliativní péče poskytované v ČR.

DLBsH sv. Josefa je charitním projektem, jehož podstatou je láska k bližním a služebné milosrdenství těžce nemocným a umírajícím v rodinné atmosféře za přispění nejmodernějších metod a vybavení.

Hodnoty organizace jsou:

  • Křesťanská láska k bližním 
  • Jedinečnost člověka
  • Svoboda člověka
  • Důstojnost, respekt a úcta k člověku
  • Kvalita života člověka
  • Kvalita péče + aplikace moderních poznatků a postupů.

Hospicové hnutí vyrůstalo z poznatku, že největší obavy v procesu umírání způsobují bolest, osamocenost a pocit ponížení z nemožnosti sebeobslužnosti člověka. Proto hospic reaguje především na tyto tři obavy a garantuje jakémukoli pacientovi:

  • že v průběhu hospitalizace nebude trpět nesnesitelnou bolestí (s lékařem si pacient individuálně domlouvá míru snesitelnosti bolesti, lékař pak po domluvě s ním volí nejoptimálnější postup, pacient má vždy možnost ovlivňovat míru léčby bolesti),
  • že bude vždy zachována jeho důstojnost – těžká nemoc a umírání nezbavují člověka důstojnosti, organizace vychází z hodnoty jedinečnosti a nezcizitelné důstojnosti člověka, proto nabízí takové jednání personálu a materiální vybavení, které obojí aktivně přistupuje k podpoře důstojnosti každého člověka,
  • že má možnost prožívat závěrečnou etapu života v kruhu blízkých – opuštěnost negativně zasahuje do podstaty lidské bytosti, proto DLBsH sv. Josefa nabízí a podporuje aktivní přítomnost blízkých osob pacienta v průběhu celé hospitalizace. I samotný personál a dobrovolníci dle svých možností nabízejí lidskou blízkost pacientům.

Léčba a péče je v DLBsH sv. Josefa poskytována od roku 1999, hospic má 50 lůžek a ročně se dokáže postarat zhruba o 456 pacientů, jedná se tedy o relativně vysokou obložnost 90%. Na jedno lůžko je ročně 9 – 10 pacientů. Průměrná délka hospitalizace je 32 dní.

DLBsH sv. Josefa Rajhrad má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí na českém trhu. Proto je zdravotní část péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Odbornou paliativní léčbu a péči hospicového charakteru se snažíme nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem poskytovat tak, aby nemocní v prostředí naplněném láskou, porozuměním a nadějí dostali prostor pro důstojné, lidské a tělesně i psychicky komfortní prožívání závěrečné etapy svého života.

DLBsH Rajhrad je školicím referenčním zdravotnickým zařízením, které poskytuje možnosti vzdělávání všem odbornostem multidisciplinárního týmu – od lékařů, přes sestry až k psychologům, sociálním a pastoračním pracovníkům. Pro vzdělávání, stáže a exkurze bylo vytvořeno Edukační centrum, které již mnoho let velice úspěšně provádí výchovnou a vzdělávací aktivitu v oblasti paliativní medicíny a přidružených oborů. DLBsH je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařů, spolupracuje s bývalým pracovištěm IPVZ Praha jako subkatedra Paliativní medicíny, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a III. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce se rozvíjí i s NCO NZO v Brně. Výchovné a vzdělávací aktivity jsou nedílnou součástí a posláním DLBsH Rajhrad, přesto soukromí pacientů a jejich blízkých osob je stěžejním zájmem organizace.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v  Rajhradě průběžně pracuje na systému kontinuálního zvyšování kvality péče v oblasti zdravotnicko-ošetřovatelské péče, sociální péče i administrativně správní činnosti. Kvalita péče, efektivní organizace práce a zájem o osobní rozvoj zaměstnanců jsou hlavními cíli managementu organizace.