K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

 

Sociální služby DLBSH jsou určeny lidem v preterminální a terminální fázi života a osobám blízkým – pečujícím. Důraz je kladen na zachování kvality života nemocného do té míry, jak jeho zdravotní stav dovoluje při respektování jeho osobnosti, důstojnosti a práv. Nedílnou součástí je podpora maximálního možného kontaktu s blízkými. Organizace přijímá závazek poskytovat tyto specifické služby a usilovat o jejich dlouhodobou udržitelnost a rozvoj. Rovněž plní svoji nezastupitelnou roli v řetězci přiměřené kontinuity zdravotně-sociálních služeb Jihomoravského kraje. DLBSH je registrovaný poskytovatel služby odlehčovací (podle § 44 zákona 108) a služby odborného sociálního poradenství (podle § 37 zákona 108).

Pobytová odlehčovací služba je určena nemocným v terminálním (závěrečném) stádiu života, u kterých zdravotní stav neumožňuje zajištění dostatečné péče v domácím prostředí, ale současně nevyžaduje hospitalizaci na akutním zdravotním lůžku. Klientům je vždy současně poskytována i zdravotní paliativní hospicová péče. Snahou služby je nabídnout prostor pro doprovázení klienta blízkými v tomto zásadním životním období.

Služba odborného sociálního poradenství je určena osobám pečujícím o dlouhodobě nemocné a nevyléčitelně nemocné v terminálním stadiu, to je v závěru života. Osoby pečující jsou zpravidla rodinní příslušníci, případně přátelé nemocného. Poskytováním sociálně právního poradenství, psychosociální podpory a zprostředkováním navazujících sociálních služeb přispívá k rozvoji kompetencí klientů a jejich schopnosti aktivně řešit nepříznivou sociální situaci, která je často zaskočila svou nečekaností, náhlostí nebo prudkým rozvojem. Naší snahou je vytváření podmínek pro důstojné a klidné doprovázení těžce nemocných a umírajících blízkými, podpora doprovázejících a podpora pozůstalých.

Dlouhodobé cíle sociálních služeb Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa:

  • Podílet se na vytvoření systému kontinuální komplexní péče o klienty s vážným onemocněním, které je v horizontu týdnů a měsíců ohrožuje na životě, a kteří jsou odkázáni na náročnou ošetřovatelskou a lékařskou péči.

  • Stabilizovat hospicovou péči v ČR, propojit ji se systémem zdravotní a sociální péče.

  • Kultivovat veřejné mínění a postoje společnosti k otázce smrti a umírání.

  • Vzdělávat a vychovávat zdravotnický a sociální personál v hospicových postupech.

Specifické cíle odlehčovací služby:

 • udržet maximální možnou soběstačnost klienta

 • zbavit klienta obav z bolesti, ze ztráty důstojnosti, z osamělosti

 • zajistit podmínky pro zachování kontaktu s blízkými

 • dát prostor pro odpočinek a regeneraci pečující rodině

Specifické cíle služby odborného sociálního poradenství jsou dány snahou o prevenci vyčerpání či vyhoření pečujících:

  • Podpora při řešení konkrétní nenadálé situace – orientovanost v sociálním systému a souvisejících právních otázkách

  • Zvýšení kompetencí pečující osoby v oblasti ošetřovatelských úkonů

  • Zvýšení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností ve specifické situaci

  • Zprostředkování pomoci při zajištění ošetřovatelské a zdravotnické péče o těžce nemocného rodinného příslušníka (odlehčovací služby, domácí péče)

  • Zprostředkování kontaktu na další poskytovatele sociálních služeb (pečovatelské služby, zařízení pro seniory).

  • Psychosociální podpora pečujících, obecná podpůrná komunikace, ocenění.

  • Podpora pozůstalých – praktické informace k vyřízení pohřbu a dalších úředních záležitostí (úmrtní list, řešení pozůstalosti, pozůstalostní důchody), psychosociální podpora v truchlení (vzpomínkové setkání, nabídka podpůrného rozhovoru, tiskovin či literatury).

Sociální pracovník zjišťuje klientovy potřeby a pomáhá mu hledat optimální naplňování sociální služby v rámci individuálního plánování. Základním principem práce je akceptace klientovy osobnosti a zájem o jeho problém. Volba cíle a cesty jsou plně rozhodnutím klienta. V případě, že přání klienta není v souladu s možnostmi nebo výše deklarovanými cíli poskytování služby, vyjednává pracovník v tomto smyslu s klientem o dalším postupu.

V sociálním poradenství pracovník nedodává řešení, ale svými podněty umožňuje klientovi řešení nalézat. Posláním sociálního poradenství je prostřednictvím poskytnutí informací, zprostředkování služeb, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnout uživateli podporu a posilovat jeho vlastní zdroje řešení.

Všechny sociální služby jsou poskytovány dle Standardů kvality v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v platném znění.