K Vám

 

Mobilní hospic sv. Jana

 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tříkrálová sbírka 2015

Vážení koledníci, vážení koordinátoři a vedoucí skupin, vážení účastníci Tříkrálové sbírky a dárci,

po poděkování generálního ředitele Charity ČR Mgr. Lukáše Curyla a ředitele Diecézní charity Brno Mgr. et Ing. Oldřicha Haičmana dovolte prosím i mně - jménem celé Oblastní charity Rajhrad - srdečně a upřímně poděkovat a pogratulovat Vám všem.

Proč gratulovat?

Jakkoliv význam Tříkrálové sbírky zdaleka nespočívá pouze ve shromažďování finančních prostředků pro potřebné, přesto opět mimořádná výše vybrané částky - 3.173 958 Kč -  vypovídá o mnohém:

Vypovídá mimo jiného o štědrosti, sounáležitosti s trpícími, o lidské empatii, tedy o hodnotách, které činí člověka člověkem.

Vypovídá i o regionálních rozdílnostech v rámci celé České republiky a je nesmírně potěšitelné, že moravské kraje spolu s východními a jižními Čechy stojí v popředí.

A právě Vaší zásluhou jsou na prvním místě v jihomoravském kraji obce, které se nacházejí v modřickém a rosickém děkanátu, tedy spadající pod Oblastní charitu Rajhrad.

Celého průběhu a výsledků Tříkrálové sbírky 2015 si nesmírně vážíme a jsou pro nás velikým závazkem. Vnímáme především na dnešní dobu nebývale velkou důvěru dárců a koledníků v poslání a činnost charitních služeb, které jsou právě i díky Vám poskytovány všem potřebným. Tento fakt je pro nás a veškerou naši další práci velmi motivující -  především k tomu, abychom se ještě více a lépe snažili naplňovat to, k čemu se v námi poskytovaných službách vůči našim klientům i veřejnosti zavazujeme.

Ještě jednou: srdečný dík Vám všem.

Ing. Jaromír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad

V Rajhradě, 5.2.2015

 

Poděkování TS 2015

Konečné výsledky TS 2015 OCH Rajhrad

Záměry využití TS 2015

 Tříkrálová sbírka 2014

Jako již několik roků po sobě jdoucích, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi. I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností, do kterých koledníci přinesli radost a požehnání, a velikou ochotu dárců i spoluorganizátorů podílet se touto cestou na pomoci potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí bez pomoci druhých.

Při rozvážení a svážení pokladniček a dokumentů jsme se opět potkali s mnohými z Vás, kteří Tříkrálovou sbírku v obcích a farnostech organizujete, chodíte koledovat, šijete kostýmy pro krále, počítáte výtěžek na úřadech, vytváříte koledníkům zázemí…a znovu nás uvádíte v úžas, jak je vůbec možné, že se tolik lidí dokáže spojit tak neuvěřitelným způsobem na jednom společném díle. Za dobu svého trvání již sbírka prošla také generačním vývojem, kdy z malých koledníčků se stávají vedoucí skupinek, dospělí vedoucí skupinek přivádějí ke koledování své vlastní děti, starší místní asistenti předávají žezlo koordinace těm mladším. Každoročně se do sbírky zapojují další obce, letos nově obec Kratochvilka a staronově obec Rajhradice, pod vedením OCH Rajhrad také obec Troubsko a Neslovice. Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad. Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků.

Právě toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také velikým závazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy k těm nejpotřebnějším, ke kterým se má konkrétní pomoc prostřednictvím sbírky dostat.

Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, za vše, co jste pro sbírku udělali a o čem třeba ani nikdo neví.

Poděkování TS 2014 (dokument Adobe PDF)Poděkování TS 2014

Konečné výsledky TS 2014 OCH Rajhrad

Záměry využití TS 2014

 Tříkrálová sbírka 2013

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl naprosto rekordních 2 684 185 Kč. Děkujeme vám za vaši pomoc ve třináctém ročníku této sbírky, která nejen navazuje na tradici svátků Tří králů, ale současně se ji snaží obnovit, posilovat a vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Sbírka rovněž umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.
 
Těší nás, že na svěřeném území modřického a rosického děkanátu se do koledování rok od roku ochotně zapojuje stále více dobrovolníků z řad dětí a dospělých. Letos opět více jak 1650 koledníků vytvořilo 465 kolednických skupinek. Všem koledníkům, vedoucím skupinek a místním asistentům patří velké poděkování, neboť nezištně věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Děkujeme i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani mnohdy nevlídným přijetím. Vámi vynaložené úsilí je neocenitelné a velmi si Vaší ochoty a pomoci vážíme. Jen s Vaším přispěním je možné sbírku v takovém rozsahu uskutečnit.
 
Velice děkujeme také všem dárcům, kteří s vlídností a ochotou přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na společnou pomoc mnoha potřebným, kterých mezi námi neustále přibývá. Zvláštní poděkování patří také kněžím za neocenitelnou pomoc a duchovní podporu sbírky.

Poděkování TS 2013

Konečné výsledky TS 2013 OCH Rajhrad

Tříkrálová sbírka 2012

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl opět rekordních 2 598 182 Kč, což je o 140 932 Kč více než v minulém roce. Vzrůstající  štědrost dárců je pro nás důkazem  důvěry a lze z ní vyčíst víru v důležitost a potřebnost pomáhat druhým. Velice děkujeme všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na společnou pomoc mnoha potřebným.

Na svěřeném území modřického a rosického děkanátu se ve dvanáctém ročníku Tříkrálové sbírky ochotně zapojilo do koledování téměř 1600 koledníků, kteří vytvořili přes 450 kolednických skupinek. Všem koledníkům, vedoucím skupinek, místním asistentům  patří velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme.

Zvláštní poděkování patří také kněžím za pomoc a duchovní podporu sbírky.

Poděkování TS 2012.pdf

Konečné výsledky TS 2012 OCH Rajhrad.pdf

Tříkrálová sbírka 2011

Ve dnech 1.-14. ledna proběhl již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech tříkráloví koledníci putovali od domu k domu a přinášeli lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc potřebným lidem v nouzi. Potěšující je, že na území modřického a rosického děkanátu se do koledování ochotně zapojuje rok od roku stále více dobrovolníků z řad dětí i dospělých. Letos téměř 1600 koledníků vytvořilo 400 kolednických skupinek. Tradiční požehnání koledníkům z celé jižní Moravy a části Vysočiny udělil otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle dne 2. ledna při mši svaté na Petrově v Brně.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl rekordních 2 457 250 Kč, což je oproti počátečním skeptickým prognózám vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci dokonce o 178 466 Kč více než v loňském roce.

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2011 v jednotlivých obcích:

Konečné výsledky TS 2011,2010.pdf 

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.