Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Co si vzít s sebou do Chráněného bydlení sv. Luisy:

Tento seznam slouží pouze jako inspirace, výběr konkrétních věcí, pomůcek a oblečení  je dán skutečnou klientovou potřebou, tím, co má  rád, v čem se dobře cítí, co mu dělá radost atd. Nejlépe, když se budoucí klient/klientka připravuje a balí do Chráněného bydlení sám/sama s dopomocí blízké osoby.

Všechny věci musí být před přijetím klienta do zařízení označené – tím máme na mysli především oblečení, které by mělo být podepsané nepratelnou fixou zevnitř oblečení tak, aby nebylo navenek jméno a příjmení vidět.

Osobní doklady:   

  • Občanský průkaz                                                                                 
  • Kartička zdravotní pojišťovny
  • Ostatní doklady – průkaz diabetika, průkaz ZTP, ZTP/P                               

                                                                           

Oblečení a obuv:  !! Nekupujte prosím nové ošacení, které je pro Vašeho blízkého zcela cizí, ale vybavte ho takovým jeho šatstvem, které má rád a ve kterém je zvyklý pobývat doma!!!  Z naší strany je tím řečeno, abyste nezrušili klientův původní šatník, tj. jeho staré oblečení, které pojímá za své.

 

 

  • V přiměřeném množství vzhledem ke střídajícím se ročním obdobím, mělo by být co nejvíce pohodlné a pratelné.
  • Uvítáme i vlastní ložní  povlečení  + prostěradlo /2-3 sady/    

 Hygienické potřeby:

  • Osušky, ručníky, žínky, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, šampon, tělový krém, muži: holící potřeby- holítka, strojek

 Kompenzační pomůcky:

  • Berle, francouzské hole, chodítka, vozíky.    

               

 Ostatní věci:

  • Televize, rádio, knihy, časopisy, obrázky na stěnu, fotky, fotoalba, květiny, hodiny, oblíbené křeslo, kobereček – prostě vše, co má klient/klientka rád/a a udělá ji/mu radost..

 

Ceník úhrad v Chráněném bydlení sv. Luisy:

CELKOVÁ CENA ZA POSKYTNUTÉ  SLUŽBY   činí souhrn cen za ubytování, stravu a péči.

 

Služba

Cena osoba/

1 den

Cena osoba/

1 měsíc-31dnů

Cena osoba/

1 měsíc-30dnů

Cena osoba/

1 měsíc-29dnů

Cena osoba/

1 měsíc- 28dnů

 

Ubytování

 

210  Kč

6510  Kč

6300  Kč

6090  Kč

5880  Kč

 

Strava

 

170 Kč

5270  Kč

5100  Kč

4930  Kč

4760  Kč

 

Péče

120 Kč/1h

 

Hrazena z přípěvku na péči

880

4400

8800

13200

880

4400

8800

13200

880

4400

8800

13200

880

4400

8800

13200

 

V měsíci, který má  31 dnů, činí platba celkem: ubytování 6510 Kč + strava  5270 Kč + přiznaný PnP 880/4400/8800/13200 Kč.

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Ubytování zahrnuje: praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, úklid a vytápění.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Strava zahrnuje snídani, oběd, a večeři odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 jídel + svačinu, u diabetiků zahrnuje II. večeři. Součástí tohoto úkonu jsou pravidelné konzultace nutričního terapeuta, který dohlíží na poměr živin v jídelníčku, pestrost jídelníčku, vyváženost a pravidelnost stravy.

Péče:  úhrada za péči se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, tj. 2 Kč/1min

* pomoc při zajištění chodu domácnosti

* výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

* zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím

* sociálně terapeutické činnosti

* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

* pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Úkony péče:

A)  pomoc při zajištění chodu domácnosti    -  120 Kč/h

   1/ pomoc při běžném úklidu a údržbě pokoje

(zahrnuje pomoc asistenta s vytíráním podlahy, vysáváním, utíráním prachu, udržováním pořádku na pokoji atd.)

  2/ podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

(pomoc s rozvržením peněz, zapisování výdajů, pomoc s drobnými nákupy - potraviny, oblečení, drogerie)

                                                   

 B ) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   -  120 Kč/h

    1/ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím   

(podpora při  vyhledávání a zprostředkování kontaktů, nabízení a  motivace k volnočasovým a pohybovým  aktivitám)

    2/ nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  a  dovedností

 (kognitivní aktivity, vzdělávací programy  - tématicky zaměřené přednášky, společné čtení, odpolední besedy, trénink paměti, poznávací akce, činnosti v přírodě – akce v parku, na zahradě atd.)

  3/ podpora v oblasti partnerských vztahů

 

C)  zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím  - 120Kč/h

 1/ doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity a instituce poskytující veřejné sociální  služby  

 (veškeré doprovody)

 2/ podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 (podpora při vyhledávání a využívaní místních služeb – knihovna, kadeřník, pedikúra)

 3/ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora dalších aktivitách podporující sociální začleňování 

(pomoc a podpora v komunikaci s rodinou, organizování společných akcí)   

 

D) sociálně terapeutické činnosti - 120Kč/h

 1/ činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

(pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při oblékání  a svlékání, smyslová aktivizace, validace )

 

E) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 120Kč/1h

1/ pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(pomoc při jednání na úřadech – úřad práce, obecní úřad, ČSSZ, soudy etc.)

2/ pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

F) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -  120Kč/h

 1/ pomoc při úkonech osobní hygieny

(nácvik hygieny, motivace k jejímu samostatnému pravidelnému vykonání)

2/ pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3/ pomoc při použití WC

                                       

Poskytovatel je povinen předložit klientovi písemné vyúčtování úhrad za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. Vyúčtování bude obsahovat počet dnů, repst. počet hodin za poskytnuté služby a bude probíhat měsíčně.

Klient se zavazuje platit úhradu za poskytnuté služby měsíčně, a to do deseti pracovních dnů po předložení vyúčtování služeb. V případě, že klient úhradu neuhradí ani do 25. dne daného měsíce, poskytovatel ho vyzve k úhradě písemnou upomínkou. V případě, že klient ani ve lhůtě stanovené v upomínce (tato lhůta nesmí být kratší než 5 dnů) neuhradí dlužnou částku, je dán výpovědní důvod dle čl. IX. Odst. 2 písm. Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu:

a) v hotovosti v kanceláři sociálního pracovníka Poskytovatele; nebo

b) převodem na účet poskytovatele č. 4060027991/6800, vedený u SBERBANK. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele ve lhůtě splatnosti vyúčtování.

Koncesionářský poplatek za televizi a rádio není v ceně pobytu, každý klient si jej hradí sám.

V případě hospitalizace nebo ohlášené nepřítomnosti se vrací úhrada za stravu.​