Úhrada za sociální služby poskytované v Domově se zvláštním režimem sv. Luisy

Poskytovaná péče v našem domově

Služba

Úhrada osoba/den

Úhrada osoba/31 dní

Úhrada osoba/30 dní

Úhrada osoba/29 dní

Úhrada osoba/28 dní

Ubytování

250 Kč

7750 Kč

7500 Kč

7250 Kč

7000 Kč

Strava

205 Kč

6355 Kč

6150 Kč

5945 Kč

5740 Kč

Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči ve výši:

 I. st. 880 Kč          II.st. 4 400 Kč           III. st. 12 800 Kč         IV. st. 19 200 Kč

6

Poskytovatel je povinen předložit klientovi písemné vyúčtování úhrad za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 8. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 

Klient (nebo opatrovník či zástupce) se zavazuje platit úhradu za poskytnuté služby měsíčně, a to do deseti pracovních dnů po předložení vyúčtování služeb. V případě, že klient  (nebo opatrovník či zástupce) úhradu neuhradí ani do 25. dne daného měsíce, poskytovatel ho vyzve k úhradě písemnou upomínkou. V případě, že klient ani ve lhůtě stanovené v upomínce (tato lhůta nesmí být kratší než 5 dnů) neuhradí dlužnou částku, je dán výpovědní důvod dle čl. VIII Odst. 2b písm. Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Klient (nebo opatrovník či zástupce) se zavazuje a je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele č. 304360355/0300. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele ve lhůtě splatnosti vyúčtování

Koncesionářský poplatek za televizi a rádio není v ceně pobytu, každý klient si jej hradí sám. V případě hospitalizace nebo ohlášené nepřítomnosti se vrací úhrada za stravu. dle podmínek ve "Smlouvě". 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Strava zahrnuje snídani, oběd a večeři odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 jídel. Součástí tohoto úkonu jsou pravidelné konzultace u ošetřujícího lékaře, který dohlíží na poměr živin v jídelníčku, pestrost jídelníčku, vyváženost a pravidelnost stravy.

Obrázek3

Rozsah péče

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Úkony péče

 A) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1/ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - podpora při vyhledávání a zprostředkování kontaktů, nabízení a motivace k volnočasovým a pohybovým aktivitám

2/ nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - kognitivní aktivity, vzdělávací programy  - tématicky zaměřené přednášky, společné čtení, odpolední besedy, trénink paměti, poznávací akce, činnosti v přírodě – akce v parku, na zahradě atd.

3/ podpora v oblasti partnerských vztahů

B)  zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím 

 1/ doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity a instituce poskytující veřejné sociální služby - veškeré doprovody

2/ podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - podpora při vyhledávání a využívaní místních služeb – knihovna, kadeřník, pedikúra

3/ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora dalších aktivitách podporující sociální začleňování - pomoc a podpora v komunikaci s rodinou, organizování společných akcí

C) sociálně terapeutické činnosti 

1/ činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při oblékání  a svlékání, smyslová aktivizace, validace

D) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

1/ pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při jednání na úřadech – úřad práce, obecní úřad, ČSSZ, soudy etc.

2/ pomoc při vyřizování běžných záležitostí

E) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1/ pomoc při úkonech osobní hygieny – nácvik hygieny, motivace k jejímu samostatnému pravidelnému vykonání

2/ pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3/ pomoc při použití WC

V našem domově nabízíme klientům řadu aktivit, které pozitivně ovlivňují a podporují jejich kognitivní funkce i fyzickou kondici. 

DSCN44435

IMG20220512102730

IMG_20210330_113015