Pečovatelská služba

Poslání pečovatelské služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Rajhrad je podpora lidem v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc druhé fyzické osoby k zajištění základních životních potřeb, a kteří nejsou schopni řešit situaci sami, prostřednictvím vlastních zdrojů a přejí si setrvat v domácím prostředí.

Při poskytování pečovatelské služby aplikujeme do praxe metody, postupy, způsoby komunikace, vycházející z individuálních potřeb klientů a to tak, aby byly pro klienta motivující a podporovali jeho samostatnost a sociální začleňování, v případech, kdy to jejich zdravotní stav vylučuje, zajišťujeme důstojné prostředí a zacházení. Poskytování pečovatelské služby vychází z Etického kodexu.

Druh poskytované služby

Pečovatelská služba, je terénní služba poskytovaná osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob vyjmenované úkony.

Cíl pečovatelské služby Rajhrad

Pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá, umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit, nebo oddálit řešení životní situace umístěním do pobytového zařízení.

 • Podpora klienta udržet si soběstačnost a sebeobslužnost po co nejdelší dobu;
 • pomoc žít běžným způsobem života;
 • podpora klienta v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou
  a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí;
 • spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění, či zlepšení situace klienta;
 • pomoci rodinám s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci.

Okruh osob, kterým je služba určena

Charitní pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku.

Služba je určena pro:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • seniory

Forma, čas a místo poskytované služby

Charitní pečovatelská služba Rajhrad je terénní služba poskytovaná v domácnostech uživatelů. V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně 8 uživatelům.

Provozní doba služby je pondělí až neděle v čase 06.00–20.00 hodin. 

Jak kontaktovat Charitní pečovatelskou službu

Sociální pracovnici (vedoucí) lze kontaktovat v pracovní dny mezi 09.00–17.00 hod.

Karolína Halámková, DiS. 
vedoucí terénní pečovatelské služby
Telefon: 731 124 470
E-mail: pecovatelskasluzba@rajhrad.charita.cz

Území na kterém je služba poskytována

ORP Židlochovice, Šlapanice, Ivančice, Rosice, převážně v obcích   - Blučina, Bratčice, Dolní Kounice, Hajany, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Mělčany, Měnín, Modřice, Moravany, Nebovidy, Němčičky, Nosislav, Opatovice, Ořechov, Ostopovice, Otmarov, Ponětovice, Popovice, Popůvky, Pravlov, Prštice, Přísnotice, Radostice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Silůvky, Smolín, Sobotovice, Sokolnice, Střelice, Syrovice, Telnice, Trboušany, Troubsko, Újezd u Brna, Unkovice, Vojkovice, Vranovice, Žabčice, Želešice, Židlochovice.

Zásady služby

 • podpora soběstačnosti a důstojnosti – respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům 
 • individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů, podporuje rozvoj samostatnosti klientů, motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace
 • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, případně spolupracuje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně nebo ukončení
 • klient je akceptován a uznáván jako člověk ve své osobnosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
 • odbornost – pečovatelé jsou každoročně vzdělávány minimálně 24 hodin
 • diskrétnost – ochrana soukromí a intimity. Každý pracovník dodržuje mlčenlivost.

Rozsah poskytování sociální služby

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 3 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou poskytovány základní úkony pečovatelské služby. 

Příklady prováděných úkonů:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (jen na rukou)

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dopomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky 
 • praní a žehlení ložního i osobního prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • dopomoc uživateli při objednávání zboží a služeb dle jeho přání a potřeb.
 • doprovázení dětí do škol, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení za osobními pochůzkami uživatele a doprovázení zpět

6. Poskytování základního sociálního poradenství

Služby, které neposkytujeme nebo nejsme schopni poskytnout (například z kapacitních důvodů) se snažíme uživateli služby pomoci zprostředkovat jiným poskytovatelem ze sociální nebo komerční sféry.

Mapování potřeb probíhá dle regionálních karet JMK. 

Regionální karta pečovatelské služby

Uplatnění vlastní vůle uživatele

Každý uživatel pečovatelské služby má svobodnou možnost učinit rozhodnutí, zda chce či nechce pečovatelskou službu využít. Uživatel dle svých individuálních potřeb může během služby poskytované úkony měnit, poskytovatel jeho rozhodnutí respektuje.

Při poskytování služby:

 • Vytváříme podmínky, které podpoří uživatelovo rozhodnutí.
 • Ponecháme prostor uživateli pro vyjádření se ke své situaci.
 • Situace, které jsou pro uživatele složité zformujeme a zjednodušíme, aby byla pro uživatele pochopitelná.
 • Informujeme uživatele o všech, nám známých, možnostech řešení.
 • Uživatel má právo vybrat si způsob řešení situace a přijímá zodpovědnost za svoje rozhodnutí.
 • Plně respektujeme názor či rozhodnutí uživatele.
 • Dáváme uživateli najevo, že ho vnímáme jako rovnocenného partnera.