Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA

000291_05_006231 (1)

Projekt Správný začátek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015607

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Správný začátek" je založen na prevenci, která je ve všech oblastech pro společnost nejvýhodnější a hraje významnou roli při vstupu do života mladých lidí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.  Cílová skupina jsou mladí lidé na území MAS Podbrněnsko, kteří jsou zasaženi nezájmem okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či instituce.

Poslání

Posláním NCDM Vata je poskytovat bezpečný prostor, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 9 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a získávali k tomu potřebné schopnosti a dovednosti a snáze se orientovali v sociálním prostředí, ve kterém žijí.

Cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vata

 • Uživatelé, kteří jsou začleněni do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Uživatelé, kteří zvládají řešit nepříznivé sociální situace.
 • Uživatelé, kteří mají prostor a dovednosti k realizaci osobních aktivit a aktivně tráví svůj volný čas.
 • Uživatelé, kteří se orientují v sociálním prostředí, ve kterém žijí.
 • Uživatelé, kteří využívají svůj tvůrčí potenciál v rámci volného času.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 9–26 let pohybující se v Židlochovicích a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci, ve které se těžce orientují a která je obtížně řešitelná vlastními silami. Cílovou skupinou jsou také děti a mládež, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.

Mezi takové události řadíme:

 • Problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)

Zásady poskytování služby

NCDM Vata poskytuje služby v souladu s § 62 odst. 1,2 zákona č.108/2006 Sb. Všichni uživatelé služby mají nárok na bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, přičemž je zachována jejich lidská důstojnost a podporována jejich samostatnost. Při poskytování služeb jsou uživatelé motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Výchozí zásadou práce NCDM Vata je nízkoprahový přístup, který mimo jiné zaručuje bezplatnost, anonymitu a dobrovolnost. Další důležitou zásadou, při poskytování služeb NCDM Vata je respektování volby uživatele služby a vytváření podmínek pro uplatnění jeho vlastní vůle a svobodného rozhodování. 

Služba je poskytována cílové skupině bez jakékoli formy diskriminace. Pro užívání služby není podmínkou členství či jiná forma registrace ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. 

Pracovníci se při své práci řídí mimo jiné Etickým kodexem sociálních pracovníků a Kodexem charity České republiky, které vymezují pravidla chování vůči uživatelům služby, kolegům a vedení organizace. Všichni  pracovníci jsou povinni řídit se zákonnými standardy kvality a odbornými metodikami.

Konkrétní zásady poskytování služby

Individuální přístup

Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

Aktivní působení

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

Mlčenlivost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Nízkoprahovost

Služba naplňuje charakter nízkoprahovosti, jak již bylo uvedeno výše, což zahrnuje tyto zásady: 

Dostupnost – provozní doba a charakter služby odpovídají potřebám cílové skupiny.

Bezplatnost – základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné. 

Bezpečný prostor – je zajišťován prostřednictvím pravidel NCDM Vata, která jsou viditelně umístěná na nástěnce.

Dobrovolnost – uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti, tedy své volby a rozhodnutí.

Anonymita – uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.

Respekt – služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu. 

Základní činnosti vymezené zákonem

 • Sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnost,
 • sociálně terapeutické činnosti.

Formy podání stížnosti, návrhu a připomínek

Stížnost, návrh a připomínka na zaměstnance nebo službu:

Uživatelé i veřejnost ji mohou předat:

 • Přímo pracovníkovi ústně (osobně či telefonicky), který pořídí písemný zápis a předá jej vedoucímu služby.
 • Přímo pracovníkovi písemně, který ji předá vedoucímu.
 • Nepřímo do uzamykatelné schránky stížností, návrhů a připomínek (Brownboxu) umístěné v přístupném a viditelném místě zařízení, nebo mohou stížnost zaslat písemně poštou nebo emailem na adresu zařízení.

  Stížnosti, návrhy a připomínky řeší vedoucí zařízení. Vedoucí informuje o všech těchto skutečnostech pracovní tým na nejbližší poradě a zajišťuje dokumentaci v Evidenci návrhů, připomínek a stížností. Vždy je vše v plném rozsahu projednáno na poradě pracovního týmu. V případě, že se stížnost týká uživatele služeb, může být uživatel na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání. Stížnosti, návrhy a připomínky jsou brány jako zpětná vazba a možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality služby. Stížnost je možno podat i anonymně. 

Kapacita

200 klientů/rok. 

Stížnost na vedoucího pracovníka:

Uživatelé, veřejnost a pracovníci mohou podat stížnost, řediteli OCH Rajhrad, který ji bude neprodleně řešit, nejpozději do 30 dnů oznámí písemně výsledek stěžovateli a pracovníkovi, na kterého byla stížnost podána. 

gif-2Klub Vata je v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb a je podporován městem Židlochovice a Jihomoravským krajem.

Kontakt:

NCDM Vata, Komenského 38, Židlochovice, 667 01

Václav Nečas, DiS., vedoucí zařízení a sociální pracovník
mobil: 739 389 264, email: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

Více se o tomto druhu sociální služby a sociální práci v klubech i na ulici můžete dočíst na www.streetwork.cz

 

Další údaje o NCDM Vata naleznete v registru sociálních služeb MPSV http://iregistr.mpsv.cz/

Regionální karta služby:

62_Regionalni+karta+sluzeb_NZDM_JMK_2017.pdf

Poskytování služby:

Pondělí: 13:00–19:00
Úterý: 13:00–18:00
Středa: 13:00–19:00
Čtvrtek: 13:00–19:00
Pátek: 13:00–16:00 – terén, street work