Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA

 gif

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vata

 • Uživatelé, kteří jsou začleněni do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Uživatelé, kteří zvládají řešit nepříznivé sociální situace.
 • Uživatelé, kteří mají prostor a dovednosti k realizaci osobních aktivit a aktivně tráví svůj volný čas.
 • Uživatelé, kteří se orientují v sociálním prostředí, ve kterém žijí.
 • Uživatelé, kteří využívají svůj tvůrčí potenciál v rámci volného času.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 9–26 let pohybující se v Židlochovicích a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci, ve které se těžce orientují a která je obtížně řešitelná vlastními silami. Cílovou skupinou jsou také děti a mládež, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.

Mezi takové události řadíme:

 • Problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)

Zásady poskytování služby

NCDM Vata poskytuje služby v souladu s § 62 odst. 1,2 zákona č.108/2006 Sb. Všichni uživatelé služby mají nárok na bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, přičemž je zachována jejich lidská důstojnost a podporována jejich samostatnost. Při poskytování služeb jsou uživatelé motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Výchozí zásadou práce NCDM Vata je nízkoprahový přístup, který mimo jiné zaručuje bezplatnost, anonymitu a dobrovolnost. Další důležitou zásadou, při poskytování služeb NCDM Vata je respektování volby uživatele služby a vytváření podmínek pro uplatnění jeho vlastní vůle a svobodného rozhodování. 

Služba je poskytována cílové skupině bez jakékoli formy diskriminace. Pro užívání služby není podmínkou členství či jiná forma registrace ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. 

Pracovníci se při své práci řídí mimo jiné Etickým kodexem sociálních pracovníků a Kodexem charity České republiky, které vymezují pravidla chování vůči uživatelům služby, kolegům a vedení organizace. Všichni  pracovníci jsou povinni řídit se zákonnými standardy kvality a odbornými metodikami.

Konkrétní zásady poskytování služby

Individuální přístup

Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

Aktivní působení

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

Mlčenlivost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Nízkoprahovost

Služba naplňuje charakter nízkoprahovosti, jak již bylo uvedeno výše, což zahrnuje tyto zásady: 

Dostupnost – provozní doba a charakter služby odpovídají potřebám cílové skupiny.

Bezplatnost – základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné. 

Bezpečný prostor – je zajišťován prostřednictvím pravidel NCDM Vata, která jsou viditelně umístěná na nástěnce.

Dobrovolnost – uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti, tedy své volby a rozhodnutí.

Anonymita – uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.

Respekt – služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu. 

Základní činnosti vymezené zákonem

 • Sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnost,
 • sociálně terapeutické činnosti.

Formy podání stížnosti, návrhu a připomínek

Stížnost, návrh a připomínka na zaměstnance nebo službu:

Uživatelé i veřejnost ji mohou předat:

 • Přímo pracovníkovi ústně (osobně či telefonicky), který pořídí písemný zápis a předá jej vedoucímu služby.
 • Přímo pracovníkovi písemně, který ji předá vedoucímu.
 • Nepřímo do uzamykatelné schránky stížností, návrhů a připomínek (Blackboxu) umístěné v přístupném a viditelném místě zařízení, nebo mohou stížnost zaslat písemně poštou nebo emailem na adresu zařízení.

  Stížnosti, návrhy a připomínky řeší vedoucí zařízení. Vedoucí informuje o všech těchto skutečnostech pracovní tým na nejbližší poradě a zajišťuje dokumentaci v Evidenci návrhů, připomínek a stížností. Vždy je vše v plném rozsahu projednáno na poradě pracovního týmu. V případě, že se stížnost týká uživatele služeb, může být uživatel na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání. Stížnosti, návrhy a připomínky jsou brány jako zpětná vazba a možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality služby. Stížnost je možno podat i anonymně. 

Stížnost na vedoucího pracovníka:

Uživatelé, veřejnost a pracovníci mohou podat stížnost, řediteli OCH Rajhrad, který ji bude neprodleně řešit, nejpozději do 30 dnů oznámí písemně výsledek stěžovateli a pracovníkovi, na kterého byla stížnost podána. 

gif-2Klub Vata je v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb a je podporován městem Židlochovice a Jihomoravským krajem.

Kontakt:

NCDM Vata, Komenského 38, Židlochovice, 667 01

Václav Nečas, DiS., vedoucí zařízení a sociální pracovník
mobil: 739 389 264, email: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

Více se o tomto druhu sociální služby a sociální práci v klubech i na ulici můžete dočíst na www.streetwork.cz

 

Další údaje o NCDM Vata naleznete v registru sociálních služeb MPSV http://iregistr.mpsv.cz/

Regionální karta služby:

https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/6485-1-Regionalni+karty+socialnich+sluzeb+-+dokumenty.aspx

62_Regionalni+karta+sluzeb_NZDM_JMK_2017.pdf

Poskytování služby během velkých prázdnin (červenec a srpen):

207535018_3005302366418702_1849150716697977442_n