GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Oblastní charita Rajhrad, IČ: 44990260, se sídlem Jiráskova 47, 664 61, Rajhrad (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (zrušení směrnice 95/46/ES) pro níže uvedené účely zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Oblastní charita Rajhrad zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb., (sociální poradenství, terénní sociální poradenství, Charitní záchranná síť, terénní pečovatelská služba, Chráněné bydlení sv. Luisy, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata),
  • agenda související s poskytováním zdravotních služeb (Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Mobilní hospic sv. Jana, Domácí zdravotní péče),
  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.

Pro zpracování osobních údajů náleží správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby či souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými ve vnitřních předpisech tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Oblastní charita Rajhrad předávání minimalizuje, v některých případech je to však nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona – například v záležitostech smluvních atd. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace na zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřená osoba – ochrana osobních údajů

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Jiráskova 47, 664 61, Rajhrad, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese jitka.stefankova@rajhrad.charita.cz

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho koordinátora GDPR.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme dle zákona, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud nebudete i po nápravě z naší strany spokojeni, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli vztahu, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet jinak než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.