K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek

Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace

Výzva k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

 

„Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek“

 

zadávanou podle pravidel pro výběr dodavatelů Regionálního operačního programu Jihovýchod - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie

 

 

Název zakázky:

     

Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek

Zadavatel

Název:

Diecézní charita Brno

Organizační jednotka Oblastní charita Rajhrad

IČ :

44990260

Adresa sídla:

Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Osoby oprávněné za zadavatele jednat:

Ing. Jaromír Bílý

Kontaktní osoba:

Ing. Jaromír Bílý

Telefon:

547 232 223

E-mail:

jaromir.bily@caritas.cz

Doručovací adresa:

Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61

 

 

 

I.          Identifikační údaje a adresa zadavatele

Právní forma: církevní organizace

Název zadavatele: Diecézní charita Brno, sídlo Kpt. Jaroše 9, Brno

                              Organizační jednotka Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61

IČ: 44990260

Doručovací adresa: Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61

II.         Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (PD), položkového soupisu prací stavby – položkový výkaz výměr, rozpočet (dále SP) – nejsou přípustné agregované položky např. vodoinstalace, elektroinstalace, topení …, inženýrská činnost (dále IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektu   

Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek

a výkon autorského dozoru  (dále AD) pro realizaci akce. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém orientačním slovním popisu stavby.

Stavba bude realizována na části pozemku Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61.

Předpokládaná hodnota za celou zakázku  je 200.000,- Kč bez DPH.

 

III.        Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí  31.9.2011 ve  12:00  hod.

Nabídka bude doručena na adresu Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61 v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledku zakázky.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.30 do 15.30 hod. na adrese zadavatele Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61 poslední den lhůty do 11.00 hod.

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele.

 

IV.       Požadavky na prokázání splnění kvalifikace


Základní kvalifikační předpoklady
1. Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1;

Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán;
2. Živnostenský list prokazující oprávnění podnikat v rozsahu zadávané zakázky;
3. Doklad o autorizaci osob odpovědných za plnění zakázky.

Forma a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči předloží alespoň prosté kopie dokladů, s výjimkou čestných prohlášení, která budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Společná nabídka
Podává-li nabídku více osob společně
-  předloží kopii smlouvy mezi těmito osobami, ze které vyplyne, že osoby jsou vůči zadavateli vázáni společně a nerozdílně;
- každá z osob prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů a předloží výpis z obchodního rejstříku;
- ostatní kvalifikační předpoklady prokazují tyto osoby společně.

V. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem je celková ekonomická výhodnost nabídky, přičemž


a) cena za služby obsažené ve smlouvě o dílo (PD, SP, IČ)
bude mít váhu hodnocení 95 %,

b) cena za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD
bude mít váhu hodnocení 5 %.

a) cena za služby obsažené ve smlouvě o dílo
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH v Kč za realizaci celého předmětu zakázky, a to tak, že minimální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Následně se získá vážený počet bodů uchazeče, a to tak, že získaný počet bodů se násobí váhou kritéria (číslem 0,95).
vážený počet bodů uchazeče = (nejnižší nabídnutá cena bez DPH / nabízená cena bez DPH hodnoceného uchazeče) * 100 * 0,95

b) cena za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH v Kč za realizaci AD na veřejné zakázce, a to tak, že minimální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Následně se získá vážený počet bodů uchazeče, a to tak, že získaný počet bodů se násobí váhou kritéria (číslem 0,05).
vážený počet bodů uchazeče = (nejnižší nabídnutá cena bez DPH / nabízená cena bez DPH hodnoceného uchazeče) * 100 * 0,05

VI.       Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

 

a)         Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč použije pro uvedení celkové ceny za zakázku krycí list nabídky.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:

Za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.  

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena díla celkem včetně DPH a to

a)      za služby obsažené ve smlouvě o dílo

b)      za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny  náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

b)        Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou zákonných změn sazeb DPH.

c)         Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

 

d)        Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány tak, aby byla znemožněna jejich manipulace.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Uchazeč závazně použije v nabídce toto pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

 

1. Krycí list nabídky:

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena (v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH) za služby obsažené ve smlouvě o dílo a za služby obsažené ve smlouvě o zajištění AD, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

 

2. Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace dle požadavků uvedených v této výzvě (pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů nezávazně lze použít vzor prohlášení – viz příloha č. 1, ostatní doklady kvalifikace viz požadavky výzvy)

 

3.  Návrh smlouvy  

Uchazeč v návrhu smlouvy, který navrhne obchodní podmínky pro realizaci zakázky, uvede přesný název, IČ, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

 

VII.      Další podmínky zakázky a práva zadavatele

 

a)         Další požadavky zadavatele

- Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této „Výzvě k podání nabídky“, budou      z hodnocení vyřazeny.

-   Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:

-          nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky

-          budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči

-                     zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy o dílo i bez uvedení důvodu

-                     uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

-                     nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

-                     žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky

Pojištění odpovědnosti za škodu  min. 1 mil. Kč

Vybraný uchazeč je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno nesplnění podmínek zadání a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.

Reference o realizaci zakázek  pro  stavby podobného rozsahu s náklady  v rozmezí 10– 40 mil. Kč v posledních 3 letech

Vybraný uchazeč je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy soupis kontaktních osob uvedených u jednotlivých referencí.

b)        Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce
1 měsíce ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

c)         Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace stavby v písemné podobě musí být zadavateli  doručena 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací dokumentaci stavby je možno si vyzvednout na adrese: Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61, kontaktní osoba Ing. Jaromír Bílý tel. 737 230 771, e-mail: Jaromír.bily@caritas.cz

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.  Žádost se podává písemně nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

d)        Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři zadavatele, Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61  dne 31.9. 2011 ve 13:00 hodin.

Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce uchazeče; uchazeč nebo zástupce uchazeče se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti,  nebo příslušným pověřením (plnou mocí) podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče a průkazem totožnosti.

Příloha:     -    vzor čestného prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladů

-          krycí list

-          slovní popis stavby

-          návrh smlouvy o dílo

-          návrh smlouvy o zajištění AD

V Rajhradě dne: 13.9.2011

                                                                                 

....................................................

Ing., Jaromír Bílý