Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

PALIATIVNÍ PÉČE O LIDI S DEMENCÍ – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE

Ve spojitosti s vývojem medicíny a prodlužováním délky života moderní populace a zřejmě i v souvislosti s nárůstem užívání chemie v potravinářství a znečištěním vod a ovzduší se čím dál častěji setkáváme s výskytem diagnózy demence. Nejohroženější skupinou jsou hlavně starší lidé, u kterých frekvence výskytu této diagnózy dosahuje již hrozivých procentuálních hodnot a navíc neustále vzrůstá (ve věku nad 65 let 5 % populace, od 80 let již 20 % a od 90 let 50 %).

S tímto faktem však stále málo koresponduje povědomí, znalosti a vědomosti osob a institucí zajišťujících péči o takto nemocné. Nedostatky jsou zaznamenány v různých oblastech péče o osoby s demencí, ať už je to charakteristika samotného onemocnění, možnosti a způsoby léčby, nezbytný rozsah a způsoby péče včetně přístupu k člověku s demencí.

Proto také vznikl a byl podpořen projekt CZ.1.07/3.2.04 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, financovaný ze zdrojů EU. Projekt byl realizován od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 pod Diecézní charitou Brno v Oblastní charitě Rajhrad. Cílem projektu bylo vytvoření jednotlivých vzdělávacích programů navržených tak, aby odpovídaly kompetencím jednotlivých pracovníků pečujících o osoby s demencí. Mezi tyto pracovníky patřili sociální pracovníci v přímé péči a ošetřovatelé, zdravotní sestry a vedoucí pracovníci. Takto vytvořené vzdělávací programy byly pilotně ověřeny a jednotlivě prakticky odzkoušeny. Obsahem modulů vzdělávacích programů byla např. tato témata:

-        Demence jako nemoc (projevy a příznaky, diagnostika, klasifikace, léčba apod.)

-        Identifikace a  hodnocení potřeb u osob s demencí

-        Problematika výživy u člověka s demencí

-        Hygienická péče a její úskalí v jednotlivých fázích nemoci, včetně fáze terminální

-        Psychosociální aspekty u člověka s demencí, přístup dr. Böhma, možnosti aktivizace

-        Komunikace s dementním pacientem

-        Problémové projevy a chování a jejich možná řešení

-        Management léčby bolesti

-        Paliativní péče, principy, zásady, etika a zachování důstojnosti člověka s demencí

-        Uspokojování spirituálních potřeb a duchovní svět, bezpečné prostředí a vlídnost vůči dementní osobě

-        Multidisciplinární přístup v péči, týmová práce

-        Trénink a praktické dovednosti pečujících

Jako součást vzdělávacích programů byla vytvořena, ověřena a prakticky pilotně odzkoušena e-learningová forma vzdělávání, jejímž cílem bylo doplnění a upevnění získaných informací včetně ověření znalostí formou testu.  Byla vytištěna publikace, ve které je uvedená problematika zpracována způsobem, který by byl využitelný v praxi a přinášel prospěch jak samotným nemocným, tak i osobám a institucím pečujícím o osoby s demencí.

Je třeba si uvědomit, že v budoucnosti musíme stále počítat s faktem, že úkolem zdravých a výkonných osob bude mj. nutnost postarat se i o lidi staré, nemocné a postižené, mezi které spadají i osoby s diagnózou demence. Je nezbytné se na tuto situaci připravit např. právě formou různých dobře zacílených vzdělávacích programů, které by tuto péči mohly zjednodušit a hlavně zkvalitnit.