K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Kontaktní osoba:

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolnického centra Oblastní charity Rajhrad

Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

tel. 547 232 223, mobil 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

Farní charity (FCH)

jsou organizačními složkami Oblastní charity Rajhrad, které pokrývají území děkanátu rosického a modřického. Založeny jsou na dobrovolné službě farníků jednotlivých farností pod mottem: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Matouš 25,40). Lidem pomáhají v tíživé situaci jak ve vlastní farnosti, bližním v naší republice, ale i potřebným ve vzdálených zemích. Jejich služba je projevem křesťanské víry a lásky, konkrétním naplňováním slov evangelia.

Farní charity zakládá duchovní správce příslušné farnosti, řídí je ředitel Oblastních charity Rajhrad prostřednictvím nemocniční kaplanky. Farní charita spočívá na dobrovolné službě zájemců z farnosti. Se souhlasem místního duchovního správce je zvolena rada FCH (vedoucí, jednatel, pokladník, popř. další členové). PasNemocniční kaplance pak zvolená FCH odešle „Oznámení o založení farní charity“, kde jsou uvedena jména a adresy členů, popř. tel. čísla. Dvakrát ročně (pololetně) podává FCH písemné prohlášení o příjmech a výdajích FCH (a to i v případě, že jsou nulové), popř. předkládá účetní doklady ke kontrole účetní Oblastní charity Rajhrad.

 Aktivity farních charit v děkanství rosickém a modřickém:

• adopce na dálku
• akce pro děti (víkendové akce, hry)
• akce pro seniory
• benefiční akce, koncerty, výstavy
• burzy šatstva
• domácí péče o seniory a postižené
• dovoz a odvoz seniorů a lidí s postižením na bohoslužby a z bohoslužeb
• hlídání dětí
• humanitární pomoc
• pomoc svobodným matkám
• modlitební společenství
• návštěvy různých zařízení (dětské domovy, ústavy, domovy důchodců, krizových center)
• organizace finančních sbírek
• péče o kostel (úklid, opravy, květinová výzdoba, okolí kostela)
• podpora misií (finanční, zasílání balíčků)
• podpora rodin s více dětmi
• pomoc duchovnímu správci (péče o domácnost)
• pomoc při živelných pohromách
• poutní zájezdy pro seniory a děti
• přednášky
• sběr hraček pro dětské domovy a domovy pro matky s dětmi v tísní
• sběr šatstva
• výlety
• výuka náboženství