Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Co a pro koho nabízíme

Oblastní charita nabízí ucelenou škálu zdravotně-sociálních služeb, kterou usiluje systematicky rozvíjet. Snaží se proto analyzovat potřebnost ve svěřeném regionu, pokouší se nacházet nejvhodnější odpovědi ve formě služeb, které může nabídnout, udržet jejich funkčnost a zasadit se o jejich rozvoj.
V průběhu formování nabídky služeb vykrystalizovalo několik z nich, které Vám nyní předkládáme. Jejich pomoci mohou využívat všichni potřební bez jakéhokoli rozdílu.

Základním kamenem Oblastní charity Rajhrad je Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa (DLBsH). Jedná se o jeden z prvních hospiců v celé České republice. Poskytuje hospicovou paliativní péči na špičkové úrovní soudobých vědeckých poznatků při standardizované kvalitě ošetřovatelské péče. Hlavní cílovou skupinou této služby jsou lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, jejich stav vyžaduje multidisciplinární paliativní přístup, není možné, aby zůstali v domácím ošetřování, přičemž se nemoc progresivně vyvíjí a působí pacientovi komplexně diskomfort. Doplňkově se nabízí odlehčovací služby rodinám pečujícím o své nemocné (tato služba je časově omezená na tři měsíce). Součástí DLBsH je i odborné sociální poradenství, které poskytuje radu a pomoc lidem v sociální tísni –nabízí a pomáhá vyřizovat sociální dávky, pomáhá lidem orientovat se v nabídce služeb, atd. Pestrá škála služeb se uzavírá Edukačním centrem (EC) a Informačním centrem (v přípravě). EC nabízí vzdělávací kurzy a programy pro zdravotní i sociální oblast zejména se zaměřením na paliativní léčbu a péči.

Od 1.1.2008 bylo legislativně umožněno financování domácích hospiců, které by multidisciplinárním přístupem zajišťovaly podobnou péči jako kamenný hospic, ale v domácím prostředí pacienta. Diecézní charita Brno v popředí s OCH Rajhrad připravuje realizaci projektu zaměřeného na rozvoj domácích hospiců, které by s centrem v Rajhradě, kde bude centrální sklad pomůcek, zajišťovalo léčbu a péči o pacienty v závěrečné fázi života v domácím prostředí. Působnost domácích hospiců s návazností v kamenném hospici by měla pokrývat celou jižní Moravu včetně východní části kraje Vysočina.

Službou, která doplňuje nabídku zdravotních služeb OCH Rajhrad, je Charitní ošetřovatelská služba (CHOS). Ta zajišťuje domácí ošetřování pacientů např. po propuštění do domácího ošetřování nebo vyžaduje-li si to zdravotní stav pacienta v domácím prostředí. Možnosti CHOS jsou poměrně široké, dojíždí za pacientem domů dle potřeby. Tato služba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, proto je vázána na předpis praktického lékaře nebo 14 dní po propuštění z nemocnice předpis ošetřujícího lékaře. Proto je třeba se obracet na CHOS nebo přímo na praktického lékaře s žádostí o předpis CHOS.

Nabídku sociálních služeb otevírá Charitní pečovatelská služba (CHPS), která poskytuje dopomoc lidem, kteří jsou v domácím prostředí, ale potřebují drobnou sociální výpomoc – pomoc v domácnosti, rozvážka obědů, základní pečovatelské úkony, atd. Služba je přístupná všem lidem, kteří mají potřebu této dopomoci, je hrazena klientem z příspěvku na péči.

Charita České republiky je jako člen neziskového sektoru spolu s Červeným křížem a Adrou součástí IZS – Integrovaného záchranného systému.V rámci Krizové pomoci nabízí materiální a psycho-spirituální pomoc v případech hromadných neštěstí, přírodních katastrof nebo při výjimečných stavech, které mohou nastat. OCH Rajhrad disponuje výjezdními třemi skupinami, které se mohou vzájemně střídat a zastupovat. Týmy Krizové pomoci vyjíždějí na základě žádosti IZS.

V rovině příprav je projekt zaměřený na péči o mládež, nabídka různých volnočasových aktivit a osobní rozvoj mládeže.

Všechny služby jsou obohaceny o rozmanité činnosti dobrovolníků, kteří doplňují jednotlivé odborné týmy nebo působí na sbírkách a na projektech – např. v hospici, ale mohou být účastni dění v rámci Krizové pomoci nebo projektu s mládeží. Dobrovolníci mají svého koordinátora, jsou pro ně připravovány odborné semináře, které mají rozvíjet jejich schopnosti v psychosociálních dovednostech.