Cíle a zásady poskytované služby

Cíle poskytování služby

 • Udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností klienta (zpomalení prohlubování demence)
 • Zabezpečení základních životních potřeb (hygiena, stravování, odpočinek, odpovídající ubytování)
 • Vytvoření bezpečného a důstojného prostředí
 • Naplnění volného času uživatele dle jeho schopností a přání

Zásady poskytování služby

 • Respektování důstojnosti a individuality – zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Za každé situace se vždy ke klientům chovají s respektem a úctou. Služba se poskytuje individuálně podle individuálních potřeb žadatele a v návaznosti na vytvořený individuální plán při přijetí do zařízení.
 • Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého klienta.
 • Bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí – vytváříme takové prostředí v zařízení, které respektuje potřeby a zvyklosti klientů, podporujeme vybavení osobního prostoru oblíbeným nábytkem a osobními věcmi. Používané pomůcky jsou voleny tak, aby neohrožovaly bezpečnost klientů.
 • Otevřenost a spolupráce – jsou základními principy, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci
  a klienty, především jako je ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup.
 • Zaměstnanci domova se řídí Etickým kodexem a Listinou základních práv a svobod.

Kapacita

Maximální kapacita klientů v zařízení: 20

Služba je poskytována 365/7/24, tedy každý den v roce, 24 hodin denně. 

Regionální karta DZR

1