Odborné sociální poradenství

Poslání

Odborné sociální poradenství Oblastní charity Rajhrad poskytuje poradenskou pomoc osobám, rodinám (starším 18 let), nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat, dále podporu, pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, nevyléčitelného onemocnění, v době po úmrtí blízkého člověka. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně v ambulantní formě a terénní formě.

Cíle 

 • Formou poradenství poskytovat odbornou poradenskou pomoc rodinám, nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat. 
 • Formou poradenství pomoci uživateli zorientovat se a adaptovat na náročnou životní situaci.  
 • Formou poradenství a doprovázení pečujícím osobám pomoci zvládnout jejich obtížnou životní situaci.  

Konkrétní cíle odborného sociálního poradenství  

 • Formou poradenství poskytovat odbornou poradenskou pomoc rodinám, nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat. 
 • Poskytnout poradenství lidem, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu ztráty zdraví a s tím spojenými negativními vlivy a z důvodu blízkosti smrti, či náročné situace po úmrtí blízkého člověka.  
 • Podporovat rodiny v péči o své blízké, tak, aby byla zachována jejich přirozená vztahová síť.  
 • Pomoc při zprostředkování psychologické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc.  
 • Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.  
 • Zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, související s kvalitní péčí  
 • Pozůstalým v období zármutku pomoci vlastním způsobem prožít smutek, poskytnout podporu a pomoc zorientovat se v nové životní situaci, přijmout ztrátu, nalézt nové role v životě, naučit se žít bez svého blízkého.  

Obecné vymezení cílových skupin

Osoby v krizi jsou pro nás: 

 • Rodiny a jednotlivci, kteří se nachází v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat,
 • lidé, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti,
 • terminálně nemocní lidé, kteří se v důsledku své nemoci potýkají s nepříznivou sociální situací, a obracejí se na nás , 
 • lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, či si nevědí rady , 
 • lidé, kteří hledají pro své blízké možnosti péče v domácím   prostředí při vážném či dlouhodobém onemocnění, 
 • lidé, kteří se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení a vyrovnávají se ztrátou a zármutkem.

Osoby s chronickým onemocněním  

 • Jedná se o osoby s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém stadiu onemocnění.  Ambulantní forma odborného sociálního poradenství je uživatelům k dispozici v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin. 

  Terénní forma je uživatelům k dispozici v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin.  Působíme většinou na území: ORP Šlapanice, ORP Rosice u Brna, ORP Ivančice, ORP Židlochovice, ORP Pohořelice

Zásady  

 • Individuální přístup – každý klient přichází se svým jedinečným příběhem, přičemž naši práci přizpůsobujeme jeho potřebám a možnostem. 
 • Empatie – snažíme se vcítit a porozumět emocím a motivům našich klientů. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit své vlastní názory, hodnoty  a předsudky. 
 • Diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 
 • Bezplatnost – poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). 
 • Spolupráce – spolupracujeme s multidisciplinárním týmem (léka, zdravotní sestra, psycholog, duchovní, sociální pracovník a ostatní specialisté dle potřeby klienta).
 • Nestrannost a rovný přístup – služba odborné sociálního poradenství je poskytovaná všem cílovým skupinám bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. 
 • Odbornost – pracovníci odborného sociálního poradenství splňují požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Respektujeme navyklé způsoby života klientů a jejich právo na soukromí.

Kdy nemůžeme služby poskytnout  

 • Neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá (tj. zájemce nespadá do okruhu cílové skupiny uživatelů odborného sociálního poradenství).  
 • Zájemce o službu žádá o podporu , která neodpovídá činnostem a úkonům odborného sociálního poradenství.
 • Je naplněna kapacita.
 • Osobě, která o tuto službu žádá byla vypovězena v kratší době než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

Odborné sociální poradenství – činnosti vycházejí z § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • Sociálně terapeutické činnosti 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Vstup uživatele do služby  

Služby jsou poskytovány na základě zájmu (iniciativy) uživatele služby. Zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí (informace jsou poskytnuty tak, aby se zájemce mohl svobodně rozhodnout, zda službu využije). Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne dostatek prostoru k vyjádření jeho přání a potřeby pomoci při řešení obtížné situace. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro její poskytnutí. V jednání jsou vždy respektována práva a potřeby osob, které o službu žádají.  

V úvodu konzultace je zájemce o službu seznámen se základními informacemi služby – zejména posláním, zásadami a vnitřními pravidly služby, komu poskytujeme, jak poskytujeme, místem a provozní dobou, rozsahem služby a podmínkami dohody, která upravuje vztah mezi poskytovatelem a uživatelem.  

Cílem jednání je seznámit potencionálního uživatele se službou tak, aby byla vyjasněna spolupráce – co zájemce od služby očekává, a co je poskytovatel schopen nabídnout. V rámci jednání je sociálním pracovníkem provedeno prvotní zjišťování potřeb zájemce o službu (sociální šetření) pro tento druh služby, a následně jsou mu na základě zájemcem definovaných a sociálním pracovníkem zjištěných potřeb nabídnuty všechny formy pomoci, které odpovídají svým rozsahem tohoto typu služby, popřípadě pomoc při zajištění dalších návazných služeb. Dále je zájemce informován o podmínkách, za kterých je možné službu poskytnout, v jaké frekvenci a v jakém čase.  

Smlouva o poskytování služby odborného poradenství  

Je většinou nepsaná a uzavírá se v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby (podmínkami ústní dohody), rozumí jim a s uzavřením dohody za dojednaných podmínek souhlasí. Uživatel s pracovnicí dohodne průběh spolupráce (tzv. individuální plán – dojednávání očekávání, potřeb uživatele, kroky k dosažení cíle). Pokud je to přáním uživatele, je s ním uzavřena smlouva písemná. 

Vedení dokumentace uživatele  

O průběhu poskytování služby je vedena dokumentace v rozsahu nutném pro vykazování, kontrolu a návaznost jednotlivých kroků spolupráce s klientem. Dokumentace, archivace a skartace se řídí vnitřními pravidly v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, a to pouze po nezbytně nutnou dobu 

Ukončení poskytování služby  

 • Uživatel má právo ústní dohodu s poskytovatelem odborného sociálního poradenství ukončit bez udání důvodu kdykoli v průběhu poskytování služby. O této možnosti je informován.  
 • Uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit či ukončit .   
 • Službu lze ze strany poskytovatele ukončit dosažením dohodnutého cíle, dále z důvodu, že neposkytuje požadované služby, které vyplynuly při řešení dané situace uživatele a odkáže na jinou službu. 
 • Poskytovatel služby zanikne. 

Stížnosti – dokument ke stažení

Kapacita

Kapacita terénní formy – maximální okamžitá kapacita klientů: 3

Kapacita ambulantní formy – max. okamžitá kapacita klientů: 3

Regionální karta 

 

Kontakty 

AMBULANTNÍ FORMA – SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PŘÍTOMNÉ V LŮŽKOVÉM HOSPICI

Veronika Blažková, DiS.
sociální pracovnice – lůžkové oddělení A
Tel.: 730 185 821
E-mail: veronika.blazkova@rajhrad.charita.cz

Mgr. Dana Klodová
sociální pracovnice – lůžkové oddělení B
Tel.: 739 328 573
E-mail: dana.klodova@rajhrad.charita.cz

Blanka Ohřálová, DiS.
sociální pracovnice
Tel.: 731 698 254
E-mail: blanka.ohralova@rajhrad.charita.cz


TERÉNNÍ FORMA – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI DOJÍŽDĚJÍCÍ DO DOMÁCNOSTÍ/PŮSOBÍCÍ V TERÉNU

Bc. Roman Koprivňanský
terénní sociální pracovník
Tel.: 735 794 187
E-mail: roman.koprivnansky@rajhrad.charita.cz

Mgr. Marie Peterková 
sociální pracovnice Mobilního hospice sv. Jana
Tel.: 731 290 200
E-mail: marie.peterkova@rajhrad.charita.cz

Mgr. Kateřina Zoufalá
vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Tel.: 737 230 774
E-mail: katerina.zoufala@rajhrad.charita.cz

 

Vedoucí služby – odborné sociální poradenství

Mgr Jarmila Rychnovská
Tel.: 739 389 268
E-mail: jarmila.rychnovska@rajhrad.charita.cz