Projekty

ministerstvo zdravotnictvi  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

Pacientům hospice sv. Josefa - Rajhrad

Program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění rok 2022.
Registrační číslo projektu: 12/2022/PPNN/CAU   MZDR 38543/2021/CAU

Díky realizaci projektu se podaří zajistit nákup lineární dávkovače a infuzní pumpy. Cílem projektu je zachování co nejvyšší kvality života uživatelům/pacientům hospicové péče v terminálním stádiu svého onemocnění v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Aby bylo možné uspokojit aktuální potřeby zájemců o službu, je nutné mít vyhovující a dostatečné vybavení pomůckami, které jsou základním standardem v zajištění potřeb nemocných.

Rehabilitaci – OCH Rajhrad

Dotace z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 PVP
2021 – INVESTICE
Registrační číslo projektu: 2021/PVP_I/OKD/001 / MZDR 44354/2020/OKD

Díky realizaci tohoto investičního projektu se podařilo zakoupit celotělovou vanu i s příslušenstvím na výměnu 20 let staré dosluhující. Je využívána za účelem rehabilitace pacientů Oblastní charity Rajhrad.

 

Materiály k praktickým seminářům o možnostech péče u dlouhodobě nemocných pacientů

Dotace z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021
Registrační číslo projektu: 2021/PVP_NE/OKD/003MZDR44352/2020/OKD

Díky realizaci projektu se podařilo podpořit pečující osoby o dlouhodobě nemocné pacienty tak, aby mohli tito zůstat doma, v prostředí známém a příjemnějším. Projekt byl zacílen na podporu pečujících osob v regionu Rajhrad, pro které bude připraven praktický seminář o možnostech péče u dlouhodobě nemocných pacientů. Pečující osoby tak získají větší jistotu v péči o pacienta. Pro účastníky seminářů byly vytvořeny materiály.

 

Neinvestiční podpora paliativní hospicové péče Oblastní charity Rajhrad

Dotace z Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021
Registrační číslo projektu: 11/2021/PPNN/CAU / MZDR 46475/2020/OKD

Díky realIzaci projektu se podařilo splnit požadavky na vybavení služby, které vzešly ze zkušeností pečujícího týmu v dané oblasti a na základě vyhodnocení současného stavu a plánu rozvoje a zkvalitnění této služby. Neinvestiční projekt Oblastní charity Rajhrad byl zaměřen na pořízení dvanácti kyslíkových koncentrátorů a čtyřiadvaceti lahví zvlhčovačů ke koncentrátorům kyslíku.

ministerstvo pro mistni rozvoj  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Pořízení vozidel pro OCH Rajhrad


Registrační číslo projektu: 11/2021/PPNN/CAU / MZDR 46475/2020/OK

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (vyhlašovatelem: MMR, výzva MAS Podbrněnsko, spolek, č. 6 – IROP – Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením)
Díky realizaci projektu je možné v terénní pečovatelské službě a terénním odborném sociálním poradenství kapacitně lépe vyhovět jejich poptávce. Existuje značné převýšení poptávky nad možnou stávající kapacitou obslužnosti.

evropska unie        EVROPSKÁ UNIE
        EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
        OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)
Hlavním cílem projektu je zabezpečit první a nejdůležitější kroky pro člověka v krizi. Vyhledat ho a začít s ním komunikovat, zvýšit jeho motivaci k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace, nabídnout mu možná řešení a podpořit ho v tom, aby ve svém životě udělal změnu, která jej může přivést zpět do běžného života a pracovního procesu.

 

Správný začátek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015607

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)
Projekt "Správný začátek" je založen na prevenci, která je ve všech oblastech pro společnost nejvýhodnější a hraje významnou roli při vstupu do života mladých lidí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.  Cílová skupina jsou mladí lidé na území MAS Podbrněnsko, kteří jsou zasaženi nezájmem okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či instituce.

 

Pomáháme pečujícím

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009744

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)
Projekt "Pomáháme pečujícím" si klade za cíl v rámci rozšíření domácí hospicové péče vytvořit vhodnou podporou lepší podmínky pro jednodušší návrat do společnosti a pracovního procesu pečujícím osobám, které jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. 

kooperativa    KOOPERATIVA                                              

Projekt na téma „Osamělosti seniorů a mezigeneračního propojení“

Byli jsme podpořeni částkou 75.000,- Kč

Cílem projektu bylo mezigenerační propojení uživatelů sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad. Aktivizace seniorů, klientů dříve Chráněného bydlení sv. Luisy (dnes Domova se zvláštním režimem sv. Luisy) ve smyslu potěšení z pocitu být „stále ještě užitečný“ a zároveň poskytnutí zkušeností zcela jiné generaci – klientům Nízkoprahového centra pro děti a mládež VATA. Konkrétně se jednalo o zprostředkování osobních setkání a sdílení se mezi uživateli služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež VATA (dále jen „klienti VATY“) a seniory – uživateli Domova pro seniory se zvláštním režimem sv. Luisy - „DZR“ (dále jen „senioři“). Součástí projektu byly 4 aktivity, které tento cíl zcela naplnily. Děkujeme.